WWW.G-S-N.COM.PL Ostatnia aktualizacja: 2019.04.27 Ilość grafik: 2610 Start Payable section Free samples Other graphics (Free) 3D graphics (Free) Portfolio Contact us redgradient
1. Serwis zawiera treści erotyczne, dozwolone dla osób pełnoletnich. 2. Zabrania się korzystania z serwisu, zwłaszcza z części płatnej, osobom poniżej osiemnastego roku życia. 10. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: Biuro@g-s-n.com.pl 3. Korzystanie z usług serwisu uznaje się za poświadczenie pełnoletności. 8. Właścicielem serwisu jest firma PPHU "G-S-N" Krzysztof Zywert z siedzibą w Skokum 79a, 62-410 Zagórów. Regulamin 9. Świadczymy usługi w zakresie projektowania graficznego, a także odpłatnego dostarczania grafiki w postaci cyfrowej. 4. Płatna część serwisu zawiera treści dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. 11. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa i aktualne oprogramowanie komputera użytkownika. 12. Dane osobowe użytkowników serwisu podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 7. Polskie prawo nie definiuje jednoznacznie określenia pornografii, jednak serwis nie zawiera treści które powszechnie za taką są uważane. 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z płatnej części serwisu jest uiszczenie opłaty w wysokości 12.30 PLN z VAT (koszt SMS PREMIUM - 23.37 PLN z VAT). 6. Zabrania się umieszczania na wszystkich stronach serwisu treści niezgodnych z prawem. Polityka prywatności 10a. Reklamacje obejmują wiewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (z winy serwisu). 10b. Serwis jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia. 10c. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia w terminie do 9 dni od dnia jej wniesienia. 10d. Spory pomiędzy użytkownikem a serwisem mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym. 10e. Użytkownik ma prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez serwis. 13. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników zawarte są w polityce prywatności.
Design by G-S-N. Copyright©G-S-N.COM.PL Pin Up Girls Top 100 TEAS88x31anim pinupvixensanim88x31 t100s88x31black ECG id7pR74rp EAT100 topadultgamesites88x31 toppinupart88x31 TOP ADULT GAMES b1 TopFantasyArt topsexy88x31 button03sexysites tsa_100x40 hentaispace88x31 hentaisexsites100X60 MaxHentai erotic88x31anim prettynudestopsmall infantasy88 Regulamin Zbiornik SU gogo_108_02 TopManga TCSblinky88